חברי הנהלת האיגוד

חברי הנהלת האיגוד

ליאור לווינגר

 גזבר האיגוד 

טלי מרק

 חברת הנהלה 

איז'י בלנק

 יו"ר האיגוד 

שגית קורן

 חברת הנהלה 

גד ברקאי

 חבר ועדת ביקורת 

סיוון אורנאי

 חבר הנהלה 

איריס שליסל

 חברת ועדת הביקורת